Masuratori Cadastrale

 Sol Invictus Construct SRL


 

Primă înscriere imobil ( intabulare )

Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. În acest caz, imobilul poate fi un teren cu sau fără construcție. După prima înscriere a imobilului acestuia îi va fi atribuit un număr cadastral și va avea carte funciară. După momentul înscrierii imobilului în cartea funciară dreptul real (dreptul de proprietate) devine opozabil și terților. În plus, cartea funciară va conține un plan al imobilului cu vecinătăţile şi descrierea acestuia.

Actualizare date imobil ( regim urbanistic, adresa administrativa, etc.)

Actualizarea datelor unui imobil presupune înscrierea sau modificarea în cartea funciară a unor noi informații cu privire la identificarea imobilului. Acest tip de documentație cadastrală se poate întocmi cu privire la:

    înscriere/radiere construcții,
    modificare limită,
    modificare suprafață,
    actualizare categorii de folosință/destinații,
    repoziționare,
    alte informații tehnice cu privire la imobil


Atribuirea de număr cadastral unui C.F. cu număr topografic

Documentația de atribuire a unui număr cadastral este necesară pentru imobilele care sunt deja intabulate dar care au ca și număr de identificare, numărul topografic. Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul, se identifică printr-un număr cadastral şi se înscrie într-o carte funciară. Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Astfel, imobilul este identificat, pe lângă acordarea de cartea funciară și într-o bază de date grafică (hartă) pe care ANCPI o are în administrare. Practic, este harta României, în format electronic, care conține  toate detaliile (de forma, de identificare) ale terenurilor, construcțiilor, drumurilor etc. Harta o gasiti aici

De ce este important ca imobilul dumneavoastră să aibă număr cadastral?

    Pentru a avea terenul identificat pe aceasta harta. Identificarea se face exact, cu eroare de maxim 2-3 cm față de situația existenta în teren. Astfel, pe baza unor coordonate, dumneavoastră sau orice altă persoană interesată, va putea identifica imobilul ”în teren”.
    Pentru a nu avea probleme de suprapunere cu terenurile vecinilor. Ne referim aici la o suprapunere virtuala ( o suprapunere doar pe harta). Pentru rezolvarea acestor suprapuneri se apelează deseori la instanța de judecată.

Plan topografic și ridicare topografică

Planul topografic este o componentă obligatorie pentru întocmirea documentației de eliberare a autorizației de construire. Arhitectul, în prealabil întocmirii planului construcției va avea nevoie de ridicarea topografica a terenului.

Măsurătorile de teren împreună cu reprezentarea lor pe plan se numesc ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul topografic sau harta topografică, pe care punctele de pe suprafaţa terestră sunt redate prin cele trei coordonate x, y, h, adică atât în plan cât şi în spațiu. 

Așadar planul topografic conține detalii ale terenului cum ar fi: lățimea, lungimea terenului sau a unor porțiuni din interiorul acestuia cât și înălțimea unui/mai multor punct din teren.

Dacă doriți începerea construcției unui imobil trebuie să vă adresați prima dată unui topograf!

Înscrierea unei construcții în Cartea Funciară

Reprezintă operațiunea de intabulare sau înscriere în cartea funciară) a unei construcții noi sau vechi.  Pentru construcțiile vechi, adică cele anterioare anului 2000, nu este necesară Autorizație de Construire. Înscrierea în cartea funciară se face pe baza Certificatului de Atestare a Edificării Construcției, sau pe baza copiei din Registrul Agricol.

În cadrul fiecărui imobil, construcțiile se identifică printr-un cod atasat numărului cadastral, alcătuit din litera “C” urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2,  …).

Înscrierea construcției în cartea funciară are efect de opozabilitate față de terți și constituie ultimul pas pe care trebuie să îl faceți după terminarea construirii propriu-zise. Totodată, este important de știut că se poate înscrie în cartea funciară un imobil pe etape de construcție dacă din diferite motive aveți nevoie să prezentați extrasul de cartea funciară a construcției.
.

Dezmembrare sau alipire a unei parcele

Dezmembrarea sau alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi dezlipite/alipite sunt grevate de sarcini, operaţia de dezlipire/alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini.

Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiat în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.

Dezlipirea este operația tehnica de împărțire a unei suprafețe de teren înscrisa în cartea funciara în 2 sau mai multe suprafețe egale/inegale. În cazul dezmembrării unei parcele în 3 sau mai multe părți se solicită obligatoriu certificat de urbanism.

Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie sa aibă acces la un drum sau sa ”primească” drept de servitute, dacă este cazul.

Operațiunea de dezmembrare/alipire  a unui imobil este considerata finalizata în momentul în care persoana care a verificat documentația validează operațiunea în baza de date grafică și textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.


Modificări de limită sau suprafață

Modificarea limitei unui imobil reprezintă corectarea poziționării acestuia în baza de date grafică (harta) prin modificarea geometriei dar fără modificarea suprafeței imobilului.

Modificarea de suprafață sau rectificarea de suprafață reprezintă operațiune de modificare a geometriei imobilului în baza de date grafică și a suprafeței acestuia, pe baza unor acte autentice sau emise de autoritățile statului.

În ambele cazuri este nevoie de declarație notarială din partea proprietarului care să ateste că este de acord ca această modificare să se opereze în Cartea Funciară.

Trasare (limite de proprietate)

Trasarea limitelor de proprietate se face utilizând aparatură de mare precizie ( GPS GNSS sau în unele cazuri Stație totală ) și reprezintă materializarea punctelor (coordonatelor geografice ale limitelor imobilului) în teren. Acest procedeu se poate face doar pentru imobilele care au Carte funciară cu număr cadastral și care au planul imobilului înscris în baza de date grafica a ANCPI.

Pentru trasarea limitelor de proprietate este necesar planul de amplasament și delimitare a imobilului pus la dispoziție de expertul topograf care a întocmit documentația de intabulare/actualizare. PAD-ul trebuie să conțină coordonatele acestor puncte (limitelor) în sistemul de proiecție Stereografic 1970.

Materializarea punctelor în teren se face cu ajutorul unor țăruși iar eroarea de poziționare este minimă (maxim 2-3 cm).

Scoatere teren din circuitul agricol

    

Operatiunea de scoatere din circuitul agricol a unui teren aflat in extravilan se realizeaza de catre proprietarul acestuia in momentul in care se doreste schimbarea categoriei de folosinta in cea de curti constructii pentru a putea edifica pe acesta una sau mai multe constructii. La finalul acestei operatiuni, terenul este introdus in intravilanul comuniei de care apartine.

La final, proprietarul imobilului primeste documentatia de alipire formata din:

Scoaterea din circuitul agricol a unui teren afla in intravilan presupune doua etape:

Obtinere aviz ANIF

Acte necesare:

Termen de executie:

Termen de avizare ANIF:

Taxa ANIF:

Obtinere aviz OCPI si DADR

Acte necesare:

Termen de executie:

Termen de avizare OCPIB si DADR:

Taxa OCPI si DADR

Taxa de avizare a unei documentatii de scoatere din circuitul agricol a unui teren situat in intravilan variaza in functie de suprafata si de regimul de avizare, asa cum este evidentiat in tabelul de mai jos.

Suprafata/Tip procedura Regim normal (10 zile lucratoare) Regim de urgenta (3 zile lucratoare)
De la 1 la 10000mp 250 RON 1500 RON
De le 10000 la 500000mp 500 RON 2000 RON
Peste 500000mp 700 RON 3000 RON

ATENTIE: Informatiile sunt oferite pentru scoaterea din circuitul agricol a unui teren aflat in extravilan, cu o suprafata de pana la 1ha, fara lucrari de imbunatatire funciara, fara plantatii viti-pomicole si de clase III-V de calitate.

Pentru terenurile cu suprafete cuprinse intre 1 si 100ha, fara lucrari de imbunatatire funciara, fara plantatii viti-pomicole si de clase III-V de calitate, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului ANCPI.

Pentru terenuri ce depasesc suprafete de 100ha,aprobarea scoaterii din circuitul agricol se face prin hotararea Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor.

Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I si II de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbuantatire funciara, precum si a celor plantate cu vii si livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se realizeaza pe baza de studii urbanistice (PUG si PUZ).

Nota: Informatiile sunt orientative. Toate categoriile de mai sus pot varia in functie de situatiile particulare ale fiecarui imobil.